LoyaltyUnit

Name: LoyaltyUnit

Type: Enumeration

  • Point
  • Monetary